Amdanom ni

Cychwynnodd Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi trwy ddiddordeb cyffredin pobl yn ardal Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru mewn creu cynllun ynni adnewyddadwy mewn perchnogaeth leol

Gyda chefnogaeth grantiau, buddsoddwyr moesegol a rhai unigolion ag ymroddiad sylweddol, mae BDCR wedi cyflawni dau brosiect sy’n ymateb cymunedol uniongyrchol i newid hinsawdd.

A’r bonws ar ben creu ynni di-garbon ac adnewyddadwy yn lleol yw ein bod ni fel cymuned hefyd yn cael budd trwy elw ariannol, fel buddsoddwyr unigol a thrwy’r cyfraniad blynyddol i’r mudiad adfywio lleol, ecodyfi.

PAM WNAETHOM NI HYN?

Am ei fod yn bwysig i ni fel cymuned. Mae’r amgylchedd yn bwysig i ni, mae pobl yn bwysig i ni, ac rydym yn poeni am ein bywydau nawr ac yn y dyfodol. Mae BDCR yn gynnyrch uniongyrchol dymuniad cymuned i helpu’r blaned, dynoliaeth a’n cymuned.

Mae Dyffryn Dyfi wedi gweld bwrlwm o syniadau a mentrau gwyrdd dros y tri degawd diwethaf, ac wrth i bryderon amgylcheddol ddod yn fwy amlwg.

Daeth y syniad gwreiddiol ar gyfer tyrbin gwynt cymunedol gan un o’r trigolion lleol yn 2000 oedd, ar y pryd, yn Gyfarwyddwr gwirfoddol ar y Baywind Energy Co-op, ac oedd â phrofiad proffesiynol o ddatblygu ynni gwynt. Roedd wedi gweithio i Dulas Ltd, cwmni ynni adnewyddadwy o Fachynlleth, ond roedd am i’r gymuned ei hun ddatblygu a bod yn berchen ar gynllun.

Roedd Canolfan y Dechnoleg Amgen (CDA) yn frwdfrydig iawn am y cynllun. Nhw fyddai’n debygol o ddefnyddio’r ynni o’r tyrbin, gydag enghraifft arloesol o ddatblygu ynni gwynt yn fanteisiol ar gyfer addysgu ymwelwyr, ac yn sicrhau cyflenwad o ynni adnewyddadwy.

Cafwyd cyngor ar y broses a chymorth grant posibl o’r cychwyn gan ddau arbenigwr proffesiynol lleol: un yn gweithio i’r grŵp adfywio cymunedol lleol (ecodyfi) a’r llall i Asiantaeth Ynni Powys (bellach yn rhan o SWEA).  

Roedd y cyntaf yn rhedeg prosiect ymbarél gydag arian y CE i annog cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol. Bu’r ddau yn cwrdd â dau unigolyn arall o’r ardal oedd â diddordeb i weld beth oedd yn bosibl a sut i yrru cynllun posibl yn ei flaen, yn cynnwys cynnal cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn Neuadd Bentref Pantperthog.