Stori BDCR

Mae Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi (BDCR) yn gwmni ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned.

Rydym yn cynhyrchu ynni glân ar gyfer y rhwydwaith ddosbarthu leol. Rydym yn gobeithio y bydd y wefan hon o ddiddordeb i’n Haelodau, i grwpiau cymunedol eraill sydd am sefydlu menter ynni adnewyddadwy, ac i fyfyrwyr sy’n gweithio ar brosiectau adnewyddadwy.

I gael braslun o stori BDCR, rydym wedi creu fideo byr i chi ei gweld ar y dde. I’r rhai sydd am weld y manylion llawn, maent ar gael yma ar ein tudalennau Amdanom Ni a Sut Aethom Ni Ati. Diolch am eich diddordeb yn BDCR.

EIN TYRBINAU

Peiriant Vestas 75kW oedd tyrbin gwynt cyntaf Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi, a brynwyd yn ail law, a’i osod ar y bryn uwchlaw Canolfan y Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth. Yn wreiddiol, roedd y tyrbin yn cyflenwi ynni i CDA, a’r gweddill yn mynd i’r rhwydwaith ddosbarthu trydan leol. Cliciwch yma i gael y manylion llawn.

Gan ddefnyddio cyllid Ewropeaidd trwy Asiantaeth Ynni Canolbarth Cymru, ecodyfi a buddsoddiad gan yr aelodau, prynwyd tyrbin gwynt Nordtank NTK500/37 500kW yn ail law, a’i osod ar Fynydd Glandulas yn 2008. Cliciwch yma i gael y manylion llawn.

DYSGU RHAGOR

CEFNOGAETH A DOLENNI

Os ydych yn aelod o grŵp cymunedol sydd am sefydlu ei fenter ynni adnewyddadwy ei hun, neu’n fyfyriwr sy’n gweithio ar brosiectau ynni adnewyddadwy fel rhan o gwrs addysg, efallai y bydd y dudalen hon yn ddefnyddiol iawn i chi.

Mae nifer o fudiadau’n gweithio yn y sector ynni cymunedol yng Nghymru a ledled y DG sy’n cynnig cymorth a chyngor defnyddiol i fentrau newydd.

DARLLEN RHAGOR

Prosiect PV Solar

Ar hyn o bryd mae BDCR yn gosod arae ffotofoltäig solar (bron) 300kW (PV) ochr yn ochr â thyrbin gwynt Nordtank presennol.  Bydd y prosiect yn cynyddu ein hasedau gweithredol yn sylweddol (cyfanswm capasiti gosod 875KW) ac yn ein galluogi i wneud hyd yn oed mwy o gyfraniad at wrthbwyso carbon yn yr ardal leol.

Roedd BDCR yn ddiolchgar iawn o dderbyn £21,800 o gyllid gan Grant Paratoi Llywodraeth Cymru i dalu am ran o'r costau datblygu a £100k gan Grant Ynni Lleol Llywodraeth Cymru. 

Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn 2019, ac yna roeddem yn gallu cytuno ar les gyda'r tirfeddiannwr cefnogol iawn, rhoi cyllid ar waith a dechrau cynllunio ochr dechnegol y prosiect o ddifrif. 

Dechreuodd y gwaith ar y safle yn haf 2023, a reolir a'i weithredu gan aelod o bwyllgor BDCR Tim Brewer

DIWEDDARIAD PROSIECT PV – TACHWEDD 2023

Er gwaethaf tywydd garw, mae ein prosiect solar yn mynd rhagddo'n dda.  Mae Tim a'i griw wedi bod yn gweithio'n galed dros y misoedd diwethaf, gan adeiladu sylfeini a chydosod y strwythurau cymorth.  Mae'r rhain bellach bron wedi'u cwblhau, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i osod y paneli ar y gefnogaeth (gweler y llun).  Unwaith y bydd y rhain i gyd yn eu lle, bydd y gwrthdroyddion yn cael eu gosod, a'r cysylltiad o'r paneli i'r gwrthdroyddion a wnaed.  Daethpwyd i gytundeb gyda Scottish Power ar gyfer y lleoliad ar gyfer eu his-orsaf, a byddwn yn gyfrifol am osod y sylfeini.  Nid yw Scottish Power wedi rhoi dyddiad i ni ar gyfer pryd y bydd y cysylltiad â'r cebl allforio tyrbinau presennol yn cael ei wneud, ond rydym yn obeithiol y gellir comisiynu'r prosiect solar ddechrau gwanwyn 2024.

Yn dilyn comisiynu, rydym yn rhagweld lansio Cynnig Cyfranddaliadau arall i ganiatáu i drigolion lleol fuddsoddi mewn BDCR, lle rydym yn gobeithio cynyddu ein haelodaeth ac yn ehangach rannu gwobrau ein menter ynni cymunedol lwyddiannus.

CYSYLLTU Â NI

Mae Ynni Adnewyddadwy Cymunedol Bro Ddyfi ar y cyfryngau cymdeithasol ar Facebook.

Os hoffech gysylltu â ni felly, hoffwch a dilynwch ein tudalen, ac anfon neges atom. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Os yw’n well gennych gysylltu ar e-bost, yna ewch i dudalen Cysylltu â Ni i gael ein cyfeiriad.

Ar y dudalen honno hefyd, mae ffurflen i’w llenwi a’i hanfon, a byddwn yn cysylltu’n ôl yn fuan. Os ydych am ein dilyn a chysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol, cliciwch ar yr eicon isod.

DILYNWCH NI AR FACEBOOK CYSYLLTU Â NI